! NETVISION PRIVĀTUMA POLITIKA

NETVISION ir saistītu uzņēmumu grupa, kas īsteno vienotu privātuma politiku, kā arī aizsargā personas datus saskaņā ar mūsdienu prasībām. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām.

 1. Atbilstoši noslēgtajam līgumam un/vai sniegtajai piekrišanai Jūsu personas datu apstrādes pārzinis varētu būt:
  1. SIA “NETVISION”, reģ. Nr.: 40103243156, juridiskā adrese Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063;
  2. SIA “DATNET”, reģ. Nr.: 44103087649, juridiskā adrese Cesu nov., Cesis, Plavas iela 3A, LV-4101;
  3. SIA “Infonet Sistēmas”, reģ. Nr.: 40003625444, juridiskā adrese Pasta iela 4, Tukums, LV-3101;
 2. Šī privātuma politika ir vienota un saistoša visiem 1.punktā norādītajiem pārziņiem.

 3. NETVISION zvanu centra pakalpojumus nodrošina SIA “NETVISION”, reģ. Nr.: 40103243156, juridiskā adrese Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063. SIA “NETVISION” ir pilnvaras panākt personas datu aizsardzības noteikumu īstenošanu uzņēmumu grupas ietvaros.
 4. NETVISION personas datu apstrādes nolūki un leģitīmas intereses:
  1. dažādu dokumentu sagatavošanai, tai skaitā līgumu un vienošanās sagatavošanai un noslēgšanai;
  2. klientu; darbinieku, partneru vai citu datu subjektu identificēšanai;
  3. klientu apkalpošanai un apkalpošanas uzlabošanai;
  4. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
  5. pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
  6. jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
  7. preču un dokumentu piegādei;
  8. iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
  9. saziņas uzturēšanai;
  10. norēķinu administrēšanai;
  11. parādu piedziņai;
  12. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
  13. tirgus izpētes mērķiem;
  14. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
  15. lojalitātes programmu izveidošanai, realizēšanai un pilnveidošanai;
  16. citām mārketinga aktivitātēm;
  17. par videonovērošanu lasiet zemāk;
  18. jaunumu paziņošanai;
  19. citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.
 5. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
  1. normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Elektronisko sakaru likums u.c.);
  2. līgums ar klientu;
  3. atsevišķos gadījumos saskaņā ar klienta piekrišanu;
  4. lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.
 6. NETVISION nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. NETVISION aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem. Jūsu dati ir pienācīgi aizsargāti katrā datu apstrādes posmā. Visi NETVISION grupas uzņēmumi aizsargā Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievērojot vienotu NETVISION grupas privātumu politiku. Jūsu personas datu aizsardzības pakāpe vienmēr saglabājas augstā līmenī
 7. Personas datu nodošana
  1. Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.
  3. Lai kvalitatīvi sniegtu telekomunikāciju pakalpojumus un efektīvi veiktu klientu apkalpošanu atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: NETVSION grupas zvanu centrs un tehniskais dienests, bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
 8. Personas datu glabāšanas laiks:
  1. Jūsu dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;
  2. kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;
  3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  4. kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.
 9. Videonovērošana
  1. NETVISION struktūrvienībās un filiālēs tiek veikta videonovērošana un ierakstīšana.
  2. Videonovērošanas mērķis:
   1. aizsargāt darbinieku, apmeklētāju un citu personu veselību un dzīvību;
   2. novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus;
   3. lai, ievērojot Jūsu pamattiesības un brīvības, realizētu NETVISION vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.
  3. Videonovērošana nenozīmē personas automātisku identifikāciju. Mēs izmantosim videoierakstu tikai noteiktajos gadījumos, la sasniegtu norādītos mērķus.
  4. Jums jāņem vērā, ka apmeklējot kādu NETVISION adresi, Jūs kļūsiet par videonovērošanas objektu.
  5. Mēs uzglabāsim videoierakstu līdz 30 dienām. Precīzs datu uzglabāšanas termiņš ir atkarīgs no ieraksta kvalitātes un pieejama atmiņas apjoma, un var atšķirties. Gadījumos, kad ieraksts ir nepieciešams kā pierādījums civilprocesā, administratīvā procesā, kriminālprocesā vai citu juridisko procedūru ietvaros, mēs paturam sev tiesības saglabāt ierakstu tik ilgi, cik nepieciešams.
  6. Mūsu leģitīmas intereses – vērsties valsts vai pašvaldības iestādēs, kā arī tiesās savu interešu aizsardzībai.
 10. NETVISION neveic automātisku lēmumu pieņemšanu.
 11. Jūsu tiesības:
  1. uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
  2. gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
  3. ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
  4. atsaukt piekrišanu;
  5. atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
  6. saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
 12. Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā. Ja neizdosies panākt risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

 13. Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.
 14. Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums: info@netvision.lv, 66100100.

! Sūdzību un iesniegumu iesniegšana, izskatīšanas un atbildes sniegšana

 

SIA “NETVISION” izskata abonentu pretenzijas, kas saistīti ar tā sniegtajiem pakalpojumiem, un sniedz atbildi Klientam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no iebilduma saņemšanas dienas.

Gadījumā, ja puses nevar atrisināt radušos strīdu sarakstes vai sarunu veidā, tas tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Klients ir tiesīgs vērsties strīda turpmākai atrisināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ( www.ptac.gov.lv ) un/vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ( www.sprk.gov.lv ) un/vai izmantot Eiropas komisijas strīdu risināšanu tiešsaistes (SIT) platformu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

! Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem

 

> Līgums

! Papipldus